۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
دکتر محمد پوررنجبر استادیار

 دکترای تربیت بدنی

و علوم ورزشی 

mpranjbar@kmu.ac.ir 31325266
نجمه عرب نژاد مربی  فوق لیسانس تربیت بدنی narabnejad@kmu.ac.ir 31325264