۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

عکس

نام و نام خانوادگی  

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

رزومه سامانه علم سنجی تلفن داخلی برنامه هفتگی

 علی اکبر روحانی

 استادیار

 متخصص کودکان

 a_rohani@kmu.ac.ir

  295
نوذر نخعی استاد

دکترای

پزشکی اجتماعی

nakhaeen@gmail.com 295

 حسین صافی زاده

 استاد

 دکترای

پزشکی اجتماعی

 Hsafizade@kmu.ac.ir

294

 بهشید گروسی

 استاد

 متخصص

اعصاب و روان

 bgarrusi@kmu.ac.ir

293

 علی خالوئی

 استادیار

 دکترای

 

پزشکی اجتماعی

 dr_khalooei@yahoo.com

294

 حبیبه احمدی پور

فرسنگی

دانشیار

  دکترای

پزشکی اجتماعی

 habibehahmadipour@gmail.com

322

 مینا دانایی

 استادیار

  دکترای

پزشکی اجتماعی

 m.danaei@kmu.ac.ir

372
محسن مؤمنی استادیار

دکترای

پزشکی اجتماعی

m.momeni@kmu.ac.ir 263