۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس

نام و نام خانوادگی 

مرتبه علمی 

 مدرک تحصیلی 

پست الکترونیک

رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی

مهدیه عزیزیان 

استادیار

 دکترای ریاضی

کاربردی

 

m_azizian@kmu.ac.ir

داخلی 363

فاطمه غلامرضایی کهن 

استادیار

دکترای ادبیات

فارسی

 

f_gholaamrezaei@kmu.ac.​​​​​ir

داخلی 367

زهرا جمعه زاده ماهانی 

مربی 

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی 

zjmahani@kmu.ac.ir

داخلی 363

علی جمعه زاده ماهانی 

استادیار 

دکترای فیزیک

پزشکی 

a.jomehzadeh@kmu.ac.ir

داخلی 363
محمدعلی نجفی پور استادیار

دکترای زبان و ادبیات

انگلیسی

ma.najafipour@gmail.com داخلی 365
شهره رفتاری استادیار

دکترای آموزش زبان

انگلیسی

raftari2004@yahoo.com داخلی 295