۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

 

دکتر مهدی محمودی

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: me.mahmoodi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 206

   
   

 

 

 

دکتر غلامرضا اسدی کرم

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: gh_asadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 328

   
   

 

 

 

دکتر غلامعباس محمدی

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: gh_mohammadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 205

   
   

 

 

 

دکتر حسین فلاح

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: h.fallah@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 285

   
   

 

 

 

دکتر محمدهادی نعمت اللهی

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: mh.nematollahi@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 220

   
   

 

 

 

دکتر حسین پورقدمیاری

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: ghadamyarih91@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 220

   
   

 

 

 

دکتر آسیه صادقی

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: asiesadeghi@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 219

   
   

 

 

 

دکتر مهدیه نظری

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: mnazari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 282