۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
مهدی محمودی استاد

دکترای

بیوشیمی بالینی

me.mahmoodi@kmu.ac.ir داخلی 206

غلامرضا اسدی کرم

 استاد

 دکترای

بیوشیمی بالینی

gh_asadi@kmu.ac.ir

 داخلی 328

احمد غلامحسینیان

 استاد

 دکترای

بیوشیمی بالینی

agnajar@yahoo.com

 داخلی 285

غلامعباس محمدی

استاد

دکترای

بیوشیمی بالینی

gh_mohammadi@kmu.ac.ir

 داخلی 205

حسین فلاح

 استادیار

 دکترای

بیوشیمی بالینی

 h.fallah@kmu.ac.ir

 داخلی 218

مهدیه نظری رباطی

استادیار 

 دکترای

بیوشیمی بالینی

 mnazari@kmu.ac.ir

 داخلی 282

آسیه صادقی استادیار

دکترای

بیوشیمی بالینی

asiesadeghi@gmail.com داخلی 219

محمدهادی نعمت اللهی استادیار

دکترای

بیوشیمی بالینی

mh.nematollahi@yahoo.com داخلی 220
حسین پورقدمیاری استادیار

دکترای

بیوشیمی بالینی

ghadamyarih91@gmail.com داخلی 220