۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی


سیدنورالدین نعمت اللهی 
ماهانی

استاد

دکترای

علوم تشریحی

nnematollahi@kmu.ac.ir

داخلی 343


سیدحسن 
افتخارواقفی

استاد

دکترای

علوم تشریحی

sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir

داخلی 344


مسعود عزت 
آبادی پور

دانشیار

دکترای

علوم تشریحی

m_ezatabadi@kmu.ac.ir
ezzatabadipm@yahoo.com

داخلی 333

مجید اسدی شکاری

دانشیار

دکترای

بافت شناسی

majidasa@gmail.com

داخلی 342

محسن بصیری

استادیار

دکترای

بیولوژی سلولی

m.basiri@yahoo.com
basirim@yahoo.com

داخلی 292

فاطمه پویا

مربی

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

f_pouia@kmu.ac.ir
Fatemeh_pouya@yahoo.com

داخلی 332

 علی شمس آرا

 استادیار

 دکترای

علوم تشریحی

 aliadn308@gmail.com

داخلی 351

طاهره حق پناه استادیار

دکترای

بیولوژی تولید مثل

thaghpanah1984@gmail.com داخلی 351
مونا ساحلی استادیار

دکترای

علوم تشریحی

saheli.mona@gmail.com داخلی 352
سمیه صلح جو استادیار

دکترای

علوم تشریحی

solhjoo_s@yahoo.com داخلی 333
معصومه باغعلیشاهی استادیار

دکترای

علوم تشریحی

fbaghalishahi@gmail.com داخلی 352
فاطمه شیخ بهایی استادیار

دکترای

علوم تشریحی

am23384@gmail.com داخلی 332