۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی پست الکترونیک رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی
ایرج شریفی استاد ممتاز دکترای انگل شناسی  sharifi@kmu.ac.ir داخلی 318
مجید فصیحی هرندی استاد دکترای انگل شناسی  fasihi@kmu.ac.ir داخلی 321

ناصر ضیا علی

دانشیار دکترای انگل شناسی nziya@kmu.ac.ir بازنشسته -
امین آیت اللهی موسوی استاد دکترای قارچ شناسی aminayatollahi@kmu.ac.ir داخلی 368

محمد احمدی نژاد

دانشیار دکترای ژنتیک مولکولی m_ahmadinejad@kmu.ac.ir بازنشسته -
زهرا بابایی دانشیار دکترای انگل شناسی zbabaei@kmu.ac.ir داخلی 323
عباس آقایی افشار استادیار دکترای حشره شناسی  a_afshar@kmu.ac.ir داخلی 361
سمیرا سالاری استادیار دکترای قارچ شناسی  sa_salari@kmu.ac.ir داخلی 331
پویا قاسمی نژاد استادیار دکترای انگل شناسی  p_almani@kmu.ac.ir داخلی 331
علی افگار استادیار دکترای زیست فناوری پزشکی aliafgar۱۳۵۲@gmail.com  داخلی 377
محمد ابراهیمی پور استادیار دکترای انگل شناسی md.ebrahimi31@gmail.com داخلی 377

ستاره آقاکوچک افشاری

استادیار

دکترای قارچ شناسی

s.afshari@kmu.ac.ir  داخلی 299
راضیه توکلی علیایی استادیار دکترای انگل شناسی razieh.tavakoly@yahoo.com داخلی 299