۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
 
 
 
 

دکتر نصرالله صالح گوهری

دکترای ژنتیک پزشکی - دانشیار

 

پست الکترونیک: n_salehgohari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 271

 
   
 

 

 

 

دکتراحمد انجم شعاع

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: anjomshoaa@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 271

 
   
 

 

 

 

دکتر کلثوم سعید

دکترای ژنتیک پزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: kolsoum.saeidi@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 271