۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

دکتر ژاله تاج الدینی 

دکترای تاریخ اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: j_tajadini@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 202

 
 

 

 

دکتر سیدمحسن حسینی دهنوی 

دکترای فقه و اصول اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: smhd41@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 207

 
 

 

 

رضا الله دادی

سطح سه حوزوی- استادیار

 

پست الکترونیک: allahdadi.moshaver@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 203