۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی

سید علی محمد عربزاده

دانشیار

دکترای ویروس شناسی

پزشکی

a_arabzadeh@kmu.ac.ir

داخلی 329

محمدرضا شکیبائی

دانشیار

دکترای باکتری شناسی

تشخیصی مولکولی

mr_shakibaei@kmu.ac.ir

داخلی 304

محمد مرادی

استادیار

دکترای

باکتری شناسی

m_moradie@kmu.ac.ir

بازنشسته -

شهلا منصوری

استاد

دکترای

باکتری  شناسی

smansouri@kmu.ac.ir

داخلی 306

داوود کلانتر نیستانکی

استادیار

دکترای

باکتری شناسی 

d.kalantar@kmu.ac.ir

داخلی 357

فرشته صفاری

دانشیار

دکترای

باکتری شناسی 

fsafari@kmu.ac.ir

داخلی 305

 رویا احمدرجبی

استادیار

 دکترای

باکتری شناسی 

 r.ahmadi@kmu.ac.ir

داخلی 301

حمیدرضا ملائی

استادیار

 دکترای

ویروس شناسی پزشکی

 hamid2008kmu@gmail.com

داخلی 315

 

حسین حسینی نوه

 

 

استادیار

 

 

دکترای

باکتری شناسی

 

 

Hosseini.nave@gmail.com

 

داخلی 305

الهام موسوی

استادیار

دکترای

ویروس شناسی 

emosavi94@yahoo.com داخلی 308

امید تجربه کار

استادیار

دکترای

باکتری شناسی

o.tadjrobehkar@gmail.com داخلی 357