۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
 

دکتر سید علی محمد عرب زاده

دکترای ویروس شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: a_arabzadeh@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 329

 
 

 

 

دکتر شهلا منصوری

دکترای باکتری شناسی- استاد

 

پست الکترونیک: smansouri@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 306

 
 

 

 

دکتر محمدرضا شکیبایی

دکترای باکتری شناسی تشخیص مولکولی- دانشیار

 

پست الکترونیک: mr_shakibaei@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 304

 
 

 

 

دکتر داوود کلانتر نیستانکی

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: d.kalantar@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 357

 
 

 

 

دکتر فرشته صفاری

دکترای باکتری شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: fsafari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 305

 
 

 

 

دکتر رویا احمدرجبی

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: r.ahmadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 301

 
 

 

 

دکتر حسین حسینی نوه

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: hosseini.nave@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 305

 
 

 

 

دکتر الهام موسوی نجف آبادی

دکترای ویروس شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: emosavi94@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 308

 
 

 

 

دکتر امید تجربه کار

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: o.tadjrobehkar@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 357

 

 

 

 

دکتر سعیده ابراهیمی

دکترای ویروس شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: ebrahimisaeedeh62@gmail.com

تلفن تماس: داخلی 308