• اطلاعیه دانشجویان پزشکی 87 و بعد از آن

  • سایت کامپیوتر

  • دانشکده پزشکی


  اخبار دانشکده
لزوم اخذ گواهی شرکت در کارگاه
لزوم اخذ گواهی شرکت در کارگاههای پژوهشی جهت ثبت پایان نامه توسط دستیاران