۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
کارگاه مجازی آموزش مدیریت خشم - چهارشنبه 12 مرداد 1401 ساعت 10
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۰ مرداد
امور بانوان دانشکده پزشکی وبینار آموزشی مدیریت خشم با امتیاز آموزشی برای کارمندان برگزار می کند.
کارگاه مجازی آموزش مدیریت خشم - چهارشنبه 12 مرداد 1401 ساعت 10
کارگاه مجازی آموزش فرزند پروری - چهارشنبه 24 آذرماه 1400 ساعت 10
۱۴۰۰ شنبه ۲۰ آذر
امور بانوان دانشکده پزشکی برگزار می کند - دارای امتیاز عمومی
کارگاه مجازی آموزش فرزند پروری - چهارشنبه 24 آذرماه 1400 ساعت 10
کارگاه مجازی سلامت روان خود و خانواده در بحران کرونا (خشونت خانگی)-25 مهرماه
۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۱ مهر
امور بانوان دانشکده پزشکی برگزار می کند
کارگاه مجازی سلامت روان خود و خانواده در بحران کرونا (خشونت خانگی)-25 مهرماه
برگزاری کارگاه مجازی مهارت حل مسئله- 24 شهریور 1400
۱۴۰۰ يکشنبه ۲۱ شهريور
کارگاه امور بانوان
برگزاری کارگاه مجازی مهارت حل مسئله- 24 شهریور 1400
برگزاری کارگاه مجازی ارتباط موثر- 20 مرداد 1400
۱۴۰۰ دوشنبه ۱۱ مرداد
کارگاه مجازی امور بانوان
برگزاری کارگاه مجازی ارتباط موثر- 20 مرداد 1400
برگزاری کارگاه مجازی اعتماد به نفس- 27 تیر 1400
۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۶ تير
کارگاه امور بانوان
برگزاری کارگاه مجازی اعتماد به نفس- 27 تیر 1400