۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۹ ارديبهشت   

 

 

 معرفی

 

 

انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمان با برقراري ارتباطات بين دانشجویان دانشکده هاي مختلف پزشکی در سراسر  كشور و نيز دانشجویان پزشکی در كشورهای دیگر، در راستاي ارتقا دانش و توانمندي های دانشجویان پزشکی و نيز خدمت رسانی به اجتماع و كمك به ارتقاي سلامت، فعالیت میكند. این انجمن، با مدیریت و هماهنگی خود دانشجویان پزشکی و با نظارت هيئتی مورد تأیيد دانشگاه علوم پزشکی كرمان ، اداره می شود تا فرصت فعاليت و تعریف و اجراي پروژه هاي مختلف علمی در حيطه های مرتبط با رشته خود و سلامت عمومی را در اختیار دانشجویان قرار دهد و با توجه به اهميت رشد علمی و ارتقا مهارت ها و توانمندي هاي خود در این زمينه، ساختارهایی را براي آموزش و ایجاد حمایت هاي معنوی و مادي، در درون خود ایجاد کرده است.

 


 

 فعالیت ها

 

مهمترین حيطه هایی كه دانشجویان ، در این انجمن فعاليت ميکنند، به قرار زیر است :


- آموزش پزشکی
- بهداشت باروري و ایدز
- سلامت عمومی
- حقوق بشر مرتبط با سلامت

 

 

 ساختار

 

ساختار اعضای انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمان بدین شرح است:


- دبیر انجمن
- شاخه مشورتی
- معاون داخلی
- معاون خارجی
- روابط عمومی
- شاخه حمایت از پروژه
- شاخه حمایت از آموزش

 

 

 کمیته ها

 

 

- کمیته سلامت عمومی
- کمیته بهداشت باروری و ایدز
- کمیته آموزش پزشکی
- کمیته حقوق بشر مرتبط با سلامت