۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
   شنبه تا چهارشنبه     14:45 - 7:30

   034-33257666

     داخلی:270

   034-33257666

   كرمان، انتهاي بلوار ۲۲ بهمن، مجتمع دانشگاهي شهيد باهنر– دانشكده پزشكي مهندس افضلي پور- بلوک بقراط - طبقه دوم- گروه علوم تشریح

   anatomy@kmu.ac.ir