۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
ریاست 
 

 

 

معاون تخصصی و فوق تخصصی
 

 

 

معاون آموزشی
 

 

 

معاون مالی و اداری
 

 

 
معاون پژوهشی
 

 

 

معاون آموزش بالینی
 

 

 

سرپرست تحصیلات تکمیلی
 

 

 

سرپرست امور بیمارستان ها
 

 

 

مسئول دفتر توسعه
 

 

 

مدیر آموزش پایه
 

 

 

مسئول امور دانشجویی و فرهنگی