۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ شنبه ۲۱ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۳ اسفند   

راهنمای استفاده از اسکای روم (لینک های که با sr آغاز می شوند)

 

راهنمای استفاده از ادوب کانکت (لینک هایی که با oc آغاز می شوند)

 

** جهت ورود به هر جلسه با کلیک بر روی لینک جلسه وارد جلسه خواهید شد **

 

اسفند ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/12/25

جلسه دفاع آقای یاسر معصومی-گروه فیزیولوژی 10-12 https://oc.kmu.ac.ir/medical10

شنبه

1400/12/21

جلسه دفاع - دانشجوی پزشکی 8-10 https://oc.kmu.ac.ir/medical11

چهارشنبه

1400/12/11

جلسه پیش دفاع آقای یاسر معصومی-گروه فیزیولوژی 10-12 https://oc.kmu.ac.ir/medical24

چهارشنبه

1400/12/11

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زهرا رجب زاده- گروه ژنتیک 14- 11/30 https://oc.kmu.ac.ir/medical10

یکشنبه

1400/12/08

جلسه دفاع خانم الهام عیسایی- گروه میکرب 10-12 https://oc.kmu.ac.ir/medical24

شنبه

1400/12/07

جلسه دفاع خانم نازنین ثابت- گروه فیزیولوژی 10- 8  https://oc.kmu.ac.ir/medical10

چهارشنبه

1400/12/04

جلسه دفاع خانم فاطمه درویش زاده ماهانی- گروه فیزیولوژی 15 - 12/30 https://oc.kmu.ac.ir/medical10
بهمن ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

شنبه

1400/11/23

جلسه دفاع آقای علیرضا راجی زاده - گروه فیزیولوژی 10- 8  http://oc.kmu.ac.ir/medical10

سه شنبه

1400/11/05

جلسه دفاع خانم فاطمه افشارمنش- دانشجوی پزشکی 11 - 10 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
دی ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/10/29

جلسه دفاع خانم عارفه کفاش زاده- دانشجوی پزشکی 9 - 8/5 کلاس شماره 103

چهارشنبه

1400/10/22

جلسه دفاع از پروپوزال خانم سپیده آقامیرلی  - گروه ایمنی شناسی 12 - 10 کلاس شماره 103
آذر ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/09/23

جلسه دفاع آقای پوریا پورسهرابی- دانشجوی پزشکی 10 - 9 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/09/17

جلسه دفاع خانم مهلا عباس زاده- دانشجوی پزشکی 10 - 8 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

یکشنبه

1400/09/07

جلسه دفاع آقای محمد مهدی عزیزی- دانشجوی پزشکی 11 - 10 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/09/10

جلسه دفاع خانم بنت الهدی صالحی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
آبان ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/08/26

جلسه دفاع خانم نوا عباسی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/08/12

جلسه دفاع خانم سمانه السادات علوی- گروه فیزیولوژی 14 - 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

چهارشنبه

1400/08/12

جلسه دفاع آقای مصطفی شمس الدینی- دانشجوی پزشکی 12 - 10 کلاس شماره 103

چهارشنبه

1400/08/12

جلسه دفاع خانم پارمیدا گلزار- دانشجوی پزشکی 10 - 8 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

سه شنبه

1400/08/11

جلسه دفاع خانم فائزه منظری توکلی- دانشجوی پزشکی 10 - 9 کلاس شماره 103

سه شنبه

1400/08/11

جلسه دفاع آقای محمد صیادی- دانشجوی پزشکی 10 - 9 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/08/05

جلسه دفاع خانم کیانا یزدی- دانشجوی پزشکی 9 - 8:30 کلاس شماره 103

چهارشنبه

1400/08/05

جلسه دفاع خانم فاطمه امیری- دانشجوی پزشکی 10 - 8 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

شنبه

1400/08/01

جلسه دفاع خانم سجاده منظری توکلی- دانشجوی پزشکی 11 - 9 https://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
مهرماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/07/06

جلسه دفاع از پروپوزال آقای حسین آقاسی- گروه انگل 10 - 8:30 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

1400/07/04

جلسه دفاع آقای مهدی سلطانی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 102

یکشنبه

1400/07/04

جلسه دفاع خانم فاطمه امینی- گروه فیزیولوژی 15 - 13 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

1400/07/04

جلسه دفاع خانم کتایون کوثری- گروه فیزیولوژی 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

شنبه

1400/07/03

جلسه دفاع آقای مسلم منظری توکلی- گروه آناتومی 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical7

شنبه

1400/07/03

جلسه دفاع خانم ضحا سالخورده- گروه ژنتیک 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical8
شهریور ماه سال 1400
تاریخ تاریخ ساعت لینک

چهارشنبه

1400/06/31

جلسه دفاع خانم ثاریه شهرکی- گروه فیزیولوژی 10 - 8 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

چهارشنبه

1400/06/31

جلسه دفاع خانم فاطمه جوانی- دانشجوی پزشکی 10 - 8:30 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/06/30

جلسه دفاع آقای مجید عسکری پور- گروه فیزیولوژی 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

1400/06/29

جلسه دفاع خانم فاطمه امیدی- گروه ژنتیک 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

1400/06/28

جلسه دفاع خانم فاطمه گوهرریز- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 102

شنبه

1400/06/27

جلسه دفاع از پروپوزال خانم ساناز رستگار- گروه میکروب 13 - 11 http://oc.kmu.ac.ir/medical7

سه شنبه

1400/06/23

جلسه دفاع خانم فاطمه محمدزاده- گروه فیزیولوژی 10 - 8 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

1400/06/22

جلسه دفاع خانم غزل تربتی- دانشجوی پزشکی 14 - 12 کلاس شماره 102

دوشنبه

1400/06/22

جلسه دفاع آقای نیما فیروزه- گروه انگل شناسی 11:30 - 9:30 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

یکشنبه

1400/06/21

جلسه دفاع خانم مهیا ایرانمنش- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 102

پنج شنبه

1400/06/18

جلسه دفاع خانم فاطمه رفیعی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/06/16

جلسه پیش دفاع آقای مجید عسکری پور- گروه فیزیولوژی 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

دوشنبه

1400/06/15

جلسه دفاع آقای سیدمهدی امامی میبدی- گروه ژنتیک 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

دوشنبه

1400/06/15

جلسه دفاع خانم محدثه شفیعی- دانشجوی پزشکی 10 - 8 کلاس شماره 102

شنبه

1400/06/13

جلسه دفاع آقای سجاد اصلانی- گروه میکروب شناسی 10 - 8 http://oc.kmu.ac.ir/medical7

یکشنبه

1400/06/07

جلسه دفاع خانم الناز جلیلیان-گروه ایمنی شناسی 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

چهارشنبه

1400/06/03

جلسه پیش دفاع آقای ثمودی-گروه ایمنی شناسی 10 - 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

سه شنبه

1400/06/02

جلسه دفاع دانشجوی پزشکی 12 - 10 کلاس شماره 102
مرداد ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

یکشنبه

1400/05/31

جلسه دفاع از پروپوزال خانم بهناز سلطانی - گروه  میکروب شناسی 14/5 - 12/5 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

چهارشنبه

1400/05/20

جلسه دفاع از پایان نامه آقای نیما فیروزه-  گروه انگل شناسی 10-12 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

دوشنبه

1400/05/11

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی گروه انگل شناسی 12 - 8 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

شنبه

1400/05/09

جلسه دفاع از پروپوزال دانشجویان دکترای تخصصی گروه آناتومی 14 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

سه شنبه

1400/05/05

جلسه پیش دفاع آقای سجاد اصلانی- گروه میکروب شناسی 9-11 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

یکشنبه

1400/05/03

جلسه دفاع آقای پویا رضایی- دانشجوی پزشکی 10 - 8/5 کلاس شماره 102
تیر ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

دوشنبه

1400/04/28

جلسه دفاع خانم محدثه چهکندی- گروه فیزیولوژی 10-12 http://oc.kmu.ac.ir/medical10

یکشنبه

1400/04/20

جلسه دفاع خانم فریبا شمسی- گروه انگل و قارچ 12 - 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

چهارشنبه

1400/04/16

جلسه دفاع خانم فوزیه سلیمی - گروه بیوشیمی 14 - 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

دوشنبه

1400/04/14

جلسه دفاع خانم مرضیه مولوی- گروه علوم اعصاب 12- 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

1400/04/14

جلسه پیش دفاع خانم محدثه چهکندی- گروه فیزیولوژی 10- 8 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

پنج شنبه

1400/04/10

جلسه پیش دفاع خانم زهرا میرزائی- گروه بیوشیمی 12- 10 کلاس شماره 108

چهارشنبه

1400/04/02

جلسه دفاع خانم شهرزاد افتخارواقفی- گروه فیزیولوژی 11/5- 9/5 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/04/01

جلسه پیش دفاع خانم فوزیه سلیمی- گروه بیوشیمی

14 - 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical11
خرداد ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

دوشنبه

1400/03/31

جلسه پیش دفاع خانم مرضیه مولوی- گروه علوم اعصاب 12- 10 http://oc.kmu.ac.ir/medical12

پنجشنبه

1400/03/20

جلسه دفاع آقای دکتر کامران سلطانی نژاد- گروه طب اورژانس 10 - 8 کلاس شماره 102

شنبه

1400/03/8

جلسه دفاع خانم آمنه زارع- گروه علوم اعصاب 14- 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical
اردیبهشت ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/02/22

جلسه دفاع خانم سارا جوشی- گروه علوم اعصاب 11/5- 9/5 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

1400/02/20

جلسه پیش دفاع خانم آمنه زارع- گروه علوم اعصاب 16- 14 http://oc.kmu.ac.ir/medical11

چهارشنبه

1400/02/08

جلسه پیش دفاع خانم سارا جوشی- گروه علوم اعصاب 14 - 12 http://oc.kmu.ac.ir/medical10
فروردین ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

یکشنبه 

1400/1/29

جلسه دفاع آقای امیرعباس شفیعی زاده-دانشجوی پزشکی 8-10 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/01/24

جلسه دفاع خانم فاطمه باقری- گروه پاتولوژی 10- 8 کلاس شماره 102