۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير   
 

 

 

دکتر شهریار دبیری

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک : sh_dabiri@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320525-034

داخلی 525

     
 

 

 

دکتر رضا ملک پور افشار

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک: malekpour@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320527-034

داخلی 527

 
 

 

 

دکتر فاطمه نبی پور

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک: f_nabipour@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320545-034

داخلی 545

 
 

 

 

دکتر ناهید منصفی

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک: n_monsefi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320545-034

داخلی 545

 
 

 

 

دکتر الهام جعفری

دکترای پاتولوژی - دانشیار

 

پست الکترونیک: ejfarda@yahoo.com

تلفن تماس: 31320545-034

داخلی 545

 
 

 

 

دکتر مریم ایران پور

دکترای پاتولوژی - دانشیار

 

پست الکترونیک: dr.iranpour.86@gmail.com

تلفن تماس: 31320545-034

داخلی 545

 
 

 

 

دکتر مهدیه لشکری زاده

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک:  mh.lashkarizadeh@gmail.com

تلفن تماس: 31320545-034

داخلی 545

 

 

 

 

دکتر محسن بصیری

دکترای بیولوژی سلولی - استادیار

 

پست الکترونیک: basirim@yahoo.com

تلفن تماس: 31320628-034

داخلی 628