۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۳ مرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۲۵ بهمن   

 

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی (Educational Development Office: EDO)

 

این مرکز به عنوان مرکز برنامه ریزی آموزشی دانشكده، مسئوليت نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی  و اجرای برنامه هایی در جهت  ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد آن در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش (EDC)، معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع عمل کرده و عمدتاً به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی، آموزش اساتید، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.
طی چند دهه اخیر توسعه آموزش پزشکی از اولویت ها و ضروریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده که دست اندرکاران عمده آن شورای کشوری توسعه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در حوزه وزارت، مراکز و شوراهای توسعه آموزش پزشکی در دانشگاه ها و دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی هستند.
دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به عنوان یکی از واحد های اصلی توسعه آموزش دانشگاه (EDC)؛ هدایت کننده دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی است که در مجموع هدایت علمی و فنی گروه های آموزشی را در دانشکده پزشکی بر عهده دارد.
نظارت و ارزشیابی فعالیت دفاتر توسعه در دانشکده ها با رئیس دانشکده و در سطح دانشگاه بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه (EDC) خواهد بود.