۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
   

 

 

 
  

دکتر حمید دانشور

دکترای ایمنوپارازیتولوژی- دانشیار

 

پست الکترونیک: hamiddaneshvar@hotmai.com

تلفن تماس: 31320565-034

داخلی 565

 
     
   

 

 

 
 

دکتر محمدمهدی محمدی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: m3mahdi@yahoo.com

تلفن تماس: 31320550-034

داخلی 550

 
     
   

 

 

 

 

دکتر عبدالله جعفرزاده

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استاد

 

پست الکترونیک: jafarzadeh@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320560-034

داخلی 560

 
     
   

 

 

 
 

دکتر لادن لنگرودی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: l.langroudi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320558-034

داخلی 558

 
     
   

 

 

 
 

دکتر رضا نصرت آبادی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: nosratabadir@gmail.com

تلفن تماس: 31320564-034

داخلی 564

 
     
   

 

 

 
 

دکتر فرناز صدقی

دکترای ایمنولوژی- استادیار

 

پست الکترونیک: fsedghy@gmail.com

تلفن تماس: 31320558-034 

داخلی 558

 
     
   

 

 

 
 

دکتر مرآت محمودی

دکترای ایمنولوژی- استادیار

 

پست الکترونیک: merat.mahmoodi@yahoo.com

تلفن تماس: 31320558-034

داخلی 558