۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ سه شنبه ۱۶ ارديبهشت   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۳۰ بهمن   

 

 

ردیف

گروه

روز  ساعت لینک 
1

ژورنال کلاب گروه فیزیولوژی

شنبه ها 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical10
2

ژورنال  کلاب مرکز تحقیقات فیزیولوژی

یکشنبه ها 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10
3

ژورنال کلاب گروه علوم اعصاب

چهارشنبه ها 13 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical11
4

ژورنال کلاب گروه انگل شناسی

شنبه ها 13/5 - 11/5 oc.kmu.ac.ir/medical11
5

ژورنال کلاب گروه علوم تشریح

شنبه ها 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical12
6

ژورنال کلاب گروه ایمنی شناسی

سه شنبه ها 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical10
7

ژورنال کلاب گروه بیوشیمی

یکشنبه ها 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11
8

رزرو معاونت پژوهشی

یکشنبه ها 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12
9

رزرو معاونت آموزشی

شنبه ها 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12