۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۲ دي   

 

 

راهنمای استفاده از اسکای روم (لینک های که با sr آغاز می شوند)

 

راهنمای استفاده از ادوب کانکت (لینک هایی که با oc آغاز می شوند)

 

** جهت ورود به هر جلسه با کلیک بر روی لینک جلسه وارد جلسه خواهید شد **

 

 
دی ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/10/29

جلسه دانش آموختگان گروه فیزیولوژی 8-10 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

دوشنبه

1400/10/27

جلسه انجمن علوم اعصاب 17 - 15 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/10/22

جلسه معاونت آموزشی 14 - 12 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

دوشنبه

1400/10/20

وبینار کاربردهای فناوری  زیستی در صنایع پزشکی و آزمایشگاه بالینی 14 - 12 کلاس شماره 103

سه شنبه

1400/10/07

جلسه کنگره اخلاق 12-13 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
آذر ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

چهارشنبه

1400/09/24

کارگاه مجازی امور بانوان

موضوع: فرزند پروری

10-12 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

سه شنبه

1400/09/23

جلسه کنگره اخلاق 12-13 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
آبان ماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/08/25

جلسه کنگره اخلاق 13-12 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

چهارشنبه

1400/08/12

جلسه معارفه دانشجویان پزشکی ورودی 1400 12 - 10 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical

سه شنبه

1400/08/11

ژورنال کلاب- مرکز تحقیقات لیشمانیوز 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11

پنجشنبه

1400/08/06

کارگاه اقماری کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی 13 - 9 http://sr.kmu.ac.ir/ch/medical
مهرماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/07/06

ژورنال کلاب- مرکز تحقیقات لیشمانیوز 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11
شهریورماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

یکشنبه

1400/06/28

جلسه سلامت معنوی - گروه فیزیولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

چهارشنبه

1400/06/24

کارگاه امور بانوان

موضوع : مهارت حل مسئله

12 - 10 کلاس شماره 102

چهارشنبه

1400/06/24

کارگاه آشنایی با نرم افزار focusky 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/06/16

جلسه گزارش پیشرفت خانم زهرا محمدزاده - گروه فیزیولوژی 15- 13 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/06/09

جلسه آیدیا تاک - گروه فیزیولوژی 22- 21 oc.kmu.ac.ir/medical10

سه شنبه

1400/06/09

سمینار- گروه انگل شناسی 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11

دوشنبه

1400/06/08

جلسه گزارش 6 ماه  پایان نامه - گروه فیزیولوژی 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical10

شنبه

1400/06/06

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical10
مردادماه سال 1400

تاریخ

نام جلسه ساعت لینک

دوشنبه

1400/05/25

امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی گروه فیزیولوژی 12 - 8 oc.kmu.ac.ir/medical10

چهار شنبه

1400/05/20

کارگاه آموزشی ارتباط موثر 12 - 10 کلاس شماره 102

چهار شنبه

1400/05/06

گروه آناتومی 12 - 10

oc.kmu.ac.ir/medical10

سه شنبه

1400/05/05

ژورنال کلاب- مرکز تحقیقات لیشمانیوز 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11
تیرماه سال 1400
تاریخ نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/04/29

رزرو گروه اخلاق پزشکی 11:30 - 9:30 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/04/15

وبینار مرور سیستماتیک - گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/04/15

ژورنال کلاب- گروه انگل شناسی 12 - 10 oc.kmu.ac.ir/medical11

سه شنبه

1400/04/8

وبینار مرور سیستماتیک - گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/04/1

وبینار مرور سیستماتیک - گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/04/1

سمینار- گروه انگل شناسی 9-11 oc.kmu.ac.ir/medical11

خرداد ماه سال 1400

تاریخ

نام جلسه

ساعت لینک

سه شنبه

1400/03/25

وبینار مرور سیستماتیک - گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

سه شنبه

1400/03/25

کار گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی: 

بررسی طرح راهنمای پژوهش های ایدز

14 - 11:30 کلاس شماره 102

پنج شنبه

1400/03/06

جلسه مدیریت و کنترل کیفیت آزمایشگاهی- گروه ایمنی شناسی 18-20 کلاس شماره 102

دوشنبه

1400/03/03

وبینار تحریک عمقی مغز در بیماری صرع 

مدرس: دکتر رضاخانی- دکتر اسمعیل پور

12 - 10 کلاس شماره 102

اردیبهشت ماه سال 1400

تاریخ

نام جلسه ساعت لینک

سه شنبه

1400/02/28

کار گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 14 - 11:30 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/02/21

جلسه معاونت آموزشی و دانشکده طب سنتی 14 - 12 oc.kmu.ac.ir/medical12

دوشنبه

1400/02/06

جلسه شورای نظارت بر انجمن های دانشکده پزشکی 16 - 14 کلاس شماره 102

چهارشنبه

1400/02/01

کارگاه آموزش نرم افزار مندلی- گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی 12-14 oc.kmu.ac.ir/medical12

فروردین ماه سال 1400

تاریخ

نام جلسه

ساعت لینک

دوشنبه

1400/01/23

جلسه گروه اخلاق 14 - 12 کلاس شماره 102

یکشنبه

1400/01/22

کارگاه آموزشی "کاربرد نانو فناوری در لوازم بهداشتی"

مدرس: دکتر پرداختی

18 - 16 کلاس شماره 102

سه شنبه

1400/01/31

کار گروه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 14 - 11:30 کلاس شماره 102