۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۷ بهمن   

 

معرفی کمیته


کمیته منتخب ارتقاء به منظور رسیدگی، اظهار نظر و بررسی صلاحیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، و اجرایی اعضای هیئت علمی داوطلب ارتقاء علمی به مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی تشکیل می گردد، و پس از امتیازدهی به بندهای مختلف پرونده داوطلب، صورتجلسه کمیته منتخب و تخصصی دانشکده به همراه کلیه مدارک و مستندات داوطلبان به هیئت ممیزه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ارسال می گردد.

شرح وظایف کمیته ارتقا


1. دریافت مدارک و مستندات اعضای محترم هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه
2. ارزیابی و امتیازدهی به مدارک در مواد فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی و بررسی از نظر کفایت امتیازات مکتسبه
3. تنظیم پرونده و صورت جلسه و ارسال به هیات ممیزه دانشگاه جهت تصمیم گیری نهایی

 

 اعضای کمیته

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

 

دکتر زهرا سلطانی

 

 

دبیر کمیته

 

 دکتر شهریار دبیری

 

عضو کمیته

 

 دکتر غلامرضا سپهری

 

عضو کمیته

 

 دکتر فرشته صفاری

 

کارشناس کمیته

 

 دکتر فرناز صدقی

 

کارشناس کمیته

 

مدیر گروه مربوطه + 1 نفر از اعضای گروه 

 

عضو موقت