۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   

 

 

دکتر مینا مبشر

دکترای اخلاق پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: minamobasher96@gmail.com

تلفن تماس: 31320654-034

داخلی 654

 
   
 

 

 

 

دکتر فیروزه میرزایی

دکترای بهداشت باروری- استادیار

 

پست الکترونیک: f_mirzaee@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31325220-034

 
   
 

 

 

 

 

دکتر فاطمه السادات سجادی

دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان- دانشیار

 

پست الکترونیک: fsajadi123@gmail.com

تلفن تماس: 32118074-034

 
   
 

 

 

 

 

دکتر عاطفه احمدی

دکترای عمومی و دکترای مشاوره و راهنمایی- استادیار

 

پست الکترونیک: atefeahmadi59@gmail.com

تلفن تماس: 31315206-034

 
   
 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا شکیبی

فوق تخصص روماتولوژی - دانشیار

 

پست الکترونیک: mrshakibi@gmail.com

تلفن تماس: 33257672-034

 
   
 

 

 

 

 

دکتر نوذر نخعی

دکترای پزشکی و اجتماعی- استاد

 

پست الکترونیک: nakhaeen@gmail.com

تلفن تماس: 33257313-034

 
   
 

 

 

 

 

دکتر عبدالرضا صباحی

دکترای تخصصی روانپزشکی - استادیار

 

پست الکترونیک: abdsaba@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 32116328-034