۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
 

 

 

 

دکتر علی اکبر روحانی

متخصص کودکان - استادیار

 

پست الکترونیک: a_rohani@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320506-034

داخلی 506

 
   
 

 

 

 

دکتر نوذر نخعی

دکترای پزشکی اجتماعی - استاد

 

پست الکترونیک: nakhaeen@gmail.com

تلفن تماس: 31320506-034

داخلی 506

 
   
 

 

 

 

دکتر حسین صافی زاده

دکترای پزشکی اجتماعی- استاد

 

پست الکترونیک: Hsafizade@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320506-034

داخلی 506

 
   
 

 

 

 

دکتر بهشید گروسی

متخصص اعصاب و روان - استاد

 

پست الکترونیک: bgarrusi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320506-034

داخلی 506

 
   
 

 

 

 

دکتر علی خالویی

دکترای پزشکی اجتماعی - استادیار

 

پست الکترونیک: dr_khalooei@yahoo.com

تلفن تماس: 31320505-034

داخلی 505

 
   
 

 

 

 

دکتر حبیبه احمدی پور

دکترای پزشکی اجتماعی - دانشیار

 

پست الکترونیک: habibehahmadipour@gmail.com

تلفن تماس: 31320502-034

داخلی 502

 
   
 

 

 

 

دکتر مینا دانایی

دکترای پزشکی اجتماعی - استادیار

 

پست الکترونیک:  m.danaei@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320501-034

داخلی 501

 
   
 

 

 

 

دکتر محسن مومنی

دکترای پزشکی اجتماعی - استادیار

 

پست الکترونیک: m.momeni@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320680-034

داخلی 680