۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
   

 

 

 
 

دکتر مهدیه عزیزیان

دکترای ریاضی کاربردی- استادیار

 

پست الکترونیک: m_azizian@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320677-034 

داخلی 677

 
     

 

 

 

     
 

دکتر فاطمه غلامرضایی کهن

دکترای ادبیات فارسی- استادیار

 

پست الکترونیک: f_gholaamrezaei@kmu.ac.​​​​​ir

تلفن تماس: 31320682-034

داخلی 682

 
     

 

 

 

     
 

دکتر علی جمعه زاده ماهانی

دکترای فیزیک پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: a.jomehzadeh@kmu.ac.irr

تلفن تماس: 31320647-034

داخلی 647

 
     

 

 

 

      
 

خانم زهرا جمعه زاده ماهانی

کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی- مربی

 

پست الکترونیک: z_jomehzadeh@yahoo.com

تلفن تماس: 31320647-034

داخلی 647

 
     

 

 

     
 

دکتر شهره رفتاری

دکترای زبان انگلیسی- استادیار

 

پست الکترونیک: raftari2004@yahoo.com

تلفن تماس: 31320504-034

داخلی 504

 
     
   

 

 

 
 

دکتر محمدرضا واحد

دکترای فیزیک پزشکی، متخصص علوم اعصاب شناختی- استادیار

 

پست الکترونیک: mr_vahed@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320679-034

داخلی 679

 
     
   

 

 

 
 

دکتر سیدمهدی حسینی فرد

دکترای روانشناسی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: m_hosseini@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320560-034

داخلی 560

 
       
   

 

 

 
 

دکتر سیدمهدی موسوی

دکترای فیزیک پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: mousavi.mehdi@hotmail.com

تلفن تماس: 32115810