۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
 
 
 

دکتر سید علی محمد عرب زاده

دکترای ویروس شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: a_arabzadeh@kmu.ac.ir

بازنشسته

 
 

 

 

دکتر شهلا منصوری

دکترای باکتری شناسی- استاد

 

پست الکترونیک: smansouri@kmu.ac.ir

بازنشسته

 
 

 

 

دکتر محمدرضا شکیبایی

دکترای باکتری شناسی تشخیص مولکولی- استاد

 

پست الکترونیک: mr_shakibaei@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320607-034

داخلی 607

 
 

 

 

دکتر داوود کلانتر نیستانکی

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: d.kalantar@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320658-034

داخلی 658

 
 

 

 

دکتر فرشته صفاری

دکترای باکتری شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: fsafari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320609-034

داخلی 609

 
 

 

 

دکتر رویا احمدرجبی

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: r.ahmadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320612-034

داخلی 612

 
 

 

 

دکتر حسین حسینی نوه

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: hosseini.nave@gmail.com

تلفن تماس: 31320608-034

داخلی 608

 
 

 

 

دکتر الهام موسوی نجف آبادی

دکترای ویروس شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: emosavi94@yahoo.com

تلفن تماس: 31320604-034

داخلی 604

 
 

 

 

دکتر امید تجربه کار

دکترای باکتری شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: o.tadjrobehkar@gmail.com

تلفن تماس: 31320606-034

داخلی 606

 

 

 

 

دکتر سعیده ابراهیمی

دکترای ویروس شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: ebrahimisaeedeh62@gmail.com

تلفن تماس: 31320604-034

داخلی 604