۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   
 
 
 

دکتر سید نورالدین نعمت اللهی ماهانی

دکترای علوم تشریح - استاد

 

پست الکترونیک: nnematollahi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320629-034

داخلی 629

 
 

 

 

دکتر سید حسن افتخار واقفی

دکترای علوم تشریح - استاد

 

پست الکترونیک: sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320630-034

داخلی 630

 
 

 

 

دکتر مسعود عزت آبادی پور

دکترای علوم تشریح - دانشیار

 

پست الکترونیک: ezzatabadipm@yahoo.com

تلفن تماس: 31320633-034

داخلی 633

 
 

 

 

دکتر علی شمس آرا

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: aliadn308@gmail.com

تلفن تماس: 31320632-034

داخلی 632

 
 

 

 

فاطمه پویا

کارشناسی ارشد علوم تشریح - مربی

 

پست الکترونیک: f_pouia@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320634-034

داخلی 634

 
 

 

 

دکتر طاهره حق پناه

دکترای بیولوژی تولید مثل - استادیار

 

پست الکترونیک: thaghpanah1984@gmail.com

تلفن تماس: 31320632-034

داخلی 632

 
 

 

 

دکتر مونا ساحلی

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: saheli.mona@gmail.com

تلفن تماس: 31320640-034

داخلی 640

 
 

 

 

دکتر سمیه صلح جو

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: solhjoo_s@yahoo.com

تلفن تماس: 31320641-034

داخلی 641

 
 

 

 

دکتر معصومه باغعلیشاهی

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: fbaghalishahi@gmail.com

تلفن تماس: 31320640-034

داخلی 640

 
 

 

 

دکتر فاطمه شیخ بهایی

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: am23384@gmail.com

تلفن تماس: 31320641-034

داخلی 641

 

 

 

 

دکتر ویدا میرزایی

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: vh.mirzaie68@yahoo.com

تلفن تماس: 31320526-034

داخلی 526

 
   

دکتر فهیمه پورجعفری

دکترای علوم تشریح - استادیار

 

پست الکترونیک: pourjafari.f@gmail.com

تلفن تماس: 31320641-034

داخلی 641