۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   

 

 

 

دکتر مهدی محمودی

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: me.mahmoodi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320556-034

داخلی 556

   
   

 

 

 

دکتر غلامرضا اسدی کرم

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: gh_asadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320512-034

داخلی 512

   
   

 

 

 

دکتر غلامعباس محمدی

دکترای بیوشیمی بالینی- استاد

 

پست الکترونیک: gh_mohammadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320570-034

داخلی 570

   
   

 

 

 

دکتر حسین فلاح

دکترای بیوشیمی بالینی- دانشیار

 

پست الکترونیک: h.fallah@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320511-34

داخلی 511

   
   

 

 

 

دکتر محمدهادی نعمت اللهی

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: mh.nematollahi@yahoo.com

تلفن تماس: 31320569-034

داخلی 569

   
   

 

 

 

دکتر حسین پورقدمیاری

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: ghadamyarih91@gmail.com

تلفن تماس: 31320572-034

داخلی 572

   
   

 

 

 

دکتر آسیه صادقی

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: asiesadeghi@gmail.com

تلفن تماس: 31320574-034

داخلی 574

   
   

 

 

 

دکتر مهدیه نظری

دکترای بیوشیمی بالینی- استادیار

 

پست الکترونیک: mnazari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320513-034

داخلی 513