۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   

 

 

  

دکتر ایرج شریفی

دکترای انگل شناسی-استاد ممتاز

 

پست الکترونیک: sharifi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320619-034

داخلی 619

 
     
   

 

 

 
 

دکتر مجید فصیحی هرندی

دکترای انگل شناسی- استاد

 

پست الکترونیک: fasihi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320623-034

داخلی 623

 
     
   

 

 

 

 

دکتر ناصر ضیاعلی

دکترای انگل شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: n_zeiaali@kmu.ac.ir

  بازنشسته

 
     
   

 

 

 
 

دکتر سیدامین آیت اللهی موسوی

دکترای قارچ شناسی پزشکی- استاد

 

پست الکترونیک:  aminayatollahi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320676-034

داخلی 676

 
     
   

 

 

 
 

دکتر محمد احمدی نژاد

دکترای ژنتیک مولکولی- دانشیار

 

پست الکترونیک: m_ahmadinejad@kmu.ac.ir

  بازنشسته

 
     
   

 

 

 
 

دکتر زهرا بابایی

دکترای انگل شناسی- دانشیار

 

پست الکترونیک: zbabaei@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320624-034

داخلی 624

 
     
   

 

 

 
 

دکتر عباس آقایی افشار

دکترای حشره شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: a_afshar@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320662-034

داخلی 662

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر سمیرا سالاری

دکترای قاچ شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک:  sa_salari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320636-034

داخلی 636

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر پویا قاسمی نژاد

دکترای انگل شناسی-استادیار

 

پست الکترونیک: p_almani@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320636-034

داخلی 636

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر علی افگار

دکترای زیست فناوری پزشکی-استادیار

 

پست الکترونیک: aliafgar1352@gmail.com

تلفن تماس: 31320655-034

داخلی 655

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر محمد ابراهیمی پور

دکترای انگل شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: md.ebrahimi31@gmail.com

تلفن تماس: 31320655-034

داخلی 655

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر ستاره آقا کوچک افشاری

دکترای قارچ شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: s.afshari@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320503-034

داخلی 503

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر راضیه توکلی علیایی

دکترای انگل شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: razieh.tavakoly@yahoo.com

تلفن تماس: 31320503-034

داخلی 503

 
     
   

 

 

 

 
 

دکتر علیرضا ایزدی

دکترای قارچ شناسی- استادیار

 

پست الکترونیک: a.izadi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320676-034

داخلی 676