۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۶ مرداد
تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۸ خرداد   

 

دکتر ژاله تاج الدینی 

دکترای تاریخ اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: j_tajadini@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320561-034

داخلی 561

 
 

 

 

دکتر سیدمحسن حسینی دهنوی 

دکترای فقه و اصول اسلامی- استادیار

 

پست الکترونیک: smhd41@yahoo.com

تلفن تماس: 31320559-034

داخلی 559

 
 

 

 

دکتر رضا الله دادی

سطح چهار حوزوی- استادیار

 

پست الکترونیک: allahdadi.moshaver@gmail.com

تلفن تماس: 31320577-034

داخلی 577

 
 

 

 

دکتر محمد سهرابیان پاریزی

دکترای مدرسی معارف اسلامی (اخلاق اسلامی)- استادیار

 

پست الکترونیک: m.sohrabiyan@kmu.ac.ir

تلفن تماس: 31320554-034

داخلی 554