۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ دوشنبه ۱۷ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۹ مهر   

دکتر شهریار دبیری

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک : sh_dabiri@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 525

     
 

 

 

دکتر رضا ملک پور افشار

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک : malekpour@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 527

 
 

 

 

دکتر فاطمه نبی پور

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : f_nabipour@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 545

 
 

 

 

دکتر ناهید منصفی

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : n_monsefi@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 266

 
 

 

 

دکتر الهام جعفری

دکترای پاتولوژی - دانشیار

 

پست الکترونیک : ejfarda@yahoo.com

تلفن تماس : داخلی 545

 
 

 

 

دکتر مریم ایران پور

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : dr.iranpour.86@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 545

 
 

 

 

دکتر مهدیه لشکری زاده

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک :  mh.lashkarizadeh@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 545

 
 

 

 

دکتر سجاده موحدی نیا

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : sajjadeh.movahedinia@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 545

 

 

 

 

دکتر محسن بصیری

دکترای بیولوژی سلولی - استادیار

 

پست الکترونیک : basirim@yahoo.com

تلفن تماس : داخلی 628