۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

دکتر شهریار دبیری

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک : sh_dabiri@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 272

     
 

 

 

دکتر رضا ملک پور افشار

دکترای پاتولوژی - استاد

 

پست الکترونیک : malekpour@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 275

 
 

 

 

دکتر فاطمه نبی پور

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : f_nabipour@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 266

 
 

 

 

دکتر ناهید منصفی

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : n_monsefi@kmu.ac.ir

تلفن تماس : داخلی 266

 
 

 

 

دکتر الهام جعفری

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : ejfarda@yahoo.com

تلفن تماس : داخلی 275

 
 

 

 

دکتر مریم ایران پور

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : dr.iranpour.86@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 275

 
 

 

 

دکتر مهدیه لشکری زاده

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک :  mh.lashkarizadeh@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 275

 
 

 

 

دکتر سجاده موحدی نیا

دکترای پاتولوژی - استادیار

 

پست الکترونیک : sajjadeh.movahedinia@gmail.com

تلفن تماس : داخلی 275