۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

دکتر حمید دانشور

دکترای ایمنوپارازیتولوژی- دانشیار

 

پست الکترونیک: hamiddaneshvar@hotmai.com

تلفن تماس: داخلی 209

 
   
 

 

 

 

دکتر محمدمهدی محمدی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: m3mahdi@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی 388

 
   
 

 

 

 

دکتر عبدالله جعفرزاده

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استاد

 

پست الکترونیک: jafarzadeh@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی 392

 
   
 

 

 

 

دکتر لادن لنگرودی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: l.langroudi@kmu.ac.ir

تلفن تماس: داخلی211

 
   
 

 

 

 

دکتر رضا نصرت آبادی

دکترای ایمنولوژی پزشکی- استادیار

 

پست الکترونیک: nosratabadir@gmail.com

تلفن تماس: داخلی386

 
   
 

 

 

 

دکتر فرناز صدقی

دکترای ایمنولوژی- استادیار

 

پست الکترونیک: fsedghy@gmail.com

تلفن تماس: داخلی211

 
   
 

 

 

 

دکتر مرآت محمودی

دکترای ایمنولوژی- استادیار

 

پست الکترونیک: merat.mahmoodi@yahoo.com

تلفن تماس: داخلی211