۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر
نام و نام خانوادگی سمت
خانم دکتر زهرا سلطانی دبیر کمیته
آقای دکتر شهریار دبیری عضو کمیته
آقای دکتر غلامرضا سپهری عضو کمیته
خانم دکتر فرشته صفاری کارشناس کمیته
خانم دکتر فروزان رفیعی کارشناس کمیته
مدیر گروه مربوطه + 1 نفر از اعضای گروه  عضو موقت