۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

 

 
نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد خاکساری دبیر کمیته
دکتر سیدحسن افتخار واقفی عضو کمیته
دکتر غلامرضا اسدی کرم
عضو کمیته
دکتر غلامرضا سپهری
عضو کمیته
دکتر بهشید گروسی
عضو کمیته
دکتر حسینعلی ابراهیمی میمند
عضو کمیته
دکتر پیام خزائلی
عضو کمیته
دکتر محمد ملکوتیان
عضو کمیته
دکتر محمدرضا بانشی
عضو کمیته
دکتر رضا ملک پور افشار
عضو کمیته
دکتر نصرالله صالح گوهری
عضو کمیته
دکتر امین آیت اللهی موسوی
عضو کمیته
دکتر وحید شیبانی عضو کمیته
دکتر فروزان رفیعی کارشناس کمیته