۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ دوشنبه ۱۸ آذر   

انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمان با برقراري ارتباطات بين دانشجویان دانشکده هاي مختلف پزشکی در سراسر  كشور و نيز دانشجویان پزشکی در كشورهای دیگر، در راستاي ارتقا دانش و توانمندي های دانشجویان پزشکی و نيز خدمت رسانی به اجتماع و كمك به ارتقاي سلامت، فعالیت میكند. این انجمن، با مدیریت و هماهنگی خود دانشجویان پزشکی و با نظارت هيئتی مورد تأیيد دانشگاه علوم پزشکی كرمان ، اداره می شود تا فرصت فعاليت و تعریف و اجراي پروژه هاي مختلف علمی در حيطه های مرتبط با رشته خود و سلامت عمومی را در اختیار دانشجویان قرار دهد و با توجه به اهميت رشد علمی و ارتقا مهارت ها و توانمندي هاي خود در این زمينه، ساختارهایی را براي آموزش و ایجاد حمایت هاي معنوی و مادي، در درون خود ایجاد کرده است.


مهمترین حيطه هایی كه دانشجویان ، در این انجمن فعاليت ميکنند، به قرار زیر است :
آموزش پزشکی
بهداشت باروري و ایدز
سلامت عمومی
حقوق بشر مرتبط با سلامت

 

ساختار اعضای انجمن علمی دانشجویان پزشکی کرمان بدین شرح است:
دبیر انجمن
شاخه مشورتی
معاون داخلی
معاون خارجی
روابط عمومی
شاخه حمایت از پروژه
شاخه حمایت از آموزش


و ۴ کمیته تخصصی:
کمیته سلامت عمومی
کمیته بهداشت باروری و ایدز
کمیته آموزش پزشکی
کمیته حقوق بشر مرتبط با سلامت