۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
پرسنل گروه آموزشی پایه
گروه آموزش عمومی
گروه اخلاق پزشکی
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
گروه ایمنی شناسی
گروه بیوشیمی 
گروه ژنتیک پزشکی
گروه علوم تشریح
گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی
گروه معارف اسلامی
گروه میکروب شناسی و ویروس شناسی