۱۴۰۰ يکشنبه ۱۴ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲ آذر   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ شنبه ۱۱ بهمن   
         

محمد جواد مهدیزاده

 

مسئول خدمات

  تلفن تماس: 33257310
         

عصمت پورموسی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 252

         

الهه ده شیخ زاده

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 272

         

طاهره حصیبی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 312

         

زهره رحیمی نسب

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 252

         

حمیدرضا روشنایی

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 252

         

عطاالله نوری

 

خدمات عمومی

 

تلفن تماس: 4-33257660

 

         

نعمت محی آبادی

 

خدمات عمومی

  تلفن تماس: 4-33257660
         

احمد پورمحی آبادی

 

باغبان

  تلفن تماس: 4-33257660
         

محمدجواد گوهرگزی

 

تکنیسین حیوانخانه

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 255

         

بابک زاهدی

 

نگهبان

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 310

         

محمدرضا ایرانمنش

 

نگهبان

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 310

         

محسن حسینی زاده

 

نگهبان

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 310