۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس نام و نام خانوادگی واحد محل خدمت/پست اطلاعات تماس شرح وظایف
محمد جواد مهدیزاده مسئول خدمات  33257310
عصمت پورموسی خدمات عمومی

33257660-4

داخلی 252

الهه ده شیخ زاده خدمات عمومی

33257660-4

داخلی 272

طاهره حصیبی خدمات عمومی

33257660-4

داخلی 312

زهره رحیمی نسب خدمات عمومی

33257660-4

داخلی 252

حمیدرضا روشنایی خدمات عمومی

33257660-4

داخلی 252

عطاالله نوری خدمات عمومی

33257660-4

 

نعمت محی آبادی خدمات عمومی 33257660-4
احمد پورمحی آبادی باغبان 33257660-4
محمدجواد گوهرگزی حیوانخانه

33257660-4

داخلی 255

محسن سالاری نگهبان

33257660-4

داخلی 310

بابک زاهدی نگهبان

33257660-4

داخلی 310

محمدرضا ایرانمنش نگهبان

33257660-4

داخلی 310

محسن حسینی زاده نگهبان

33257660-4

داخلی 310