۱۳۹۹ جمعه ۱۴ آذر

نسرین حبیب پور

 

مسئول دفتر ریاست 

 

تلفن تماس: 33257672

             33257319

 
           

رقیه شیخ پور

 

حسابداری هئیت علمی

  تلفن تماس: 33257320  
           

اعظم افضلی گروه

 

حسابداری دستیاران

  تلفن تماس: 33257320  
           

فرشته بلوچ علی آبادی

 

حسابداری پرسنل

  تلفن تماس: 33257320  
           

مرجان مرتضی پور

 

بایگان حسابداری

  تلفن تماس: 33257320  
           

غلامحسین توشه

 

رابط حسابداری

  تلفن تماس: 33257320  
           

مهدیه رجایی نژاد

 

کارگزینی هئیت علمی

  تلفن تماس: 33257321  
           

الهه نظری

 

کارگزینی پرسنل

  تلفن تماس: 33257321  
           

عصمت پوراکبری

 

کارشناس دستیاری

  تلفن تماس: 33257314  
           

الهام شریف پور

 

کارشناس شورای پژوهشی بالینی و

کمیته پایان نامه ها

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

              داخلی249

  
           

زهرا حسین آبادی

 

مسئول دبیرخانه

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

              داخلی250

 
           

فاطمه پورعبداللهی

 

کارمند دبیرخانه

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

داخلی 250

 
           

رسول نژاد محمدی 

 

مسئول تدارکات

  تلفن تماس: 33257675  
           

محمدجواد مهدی زاده

 

مسئول خدمات

  تلفن تماس: 33257610  
           

نصرت الله خالقی

 

مسئول انبار

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

              داخلی204

 
           

رضا نعمتی

 

مسئول تأسیسات

 

تلفن تماس:  4 - 33257660

             داخلی 375

 
           

مریم اعزازی

 

کارشناس روابط عمومی

 

تلفن تماس: 4 - 33257660

داخلی 264

 
           

نرجس علی فرج زاده

 

کارشناس معاونت آموزشی

  تلفن تماس: 33257614  
           

مینا خالقی

 

کارشناس EDO

  تلفن تماس: 33257614