۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

 

دکتر سیدحسن افتخارواقفی

 

مدرک تحصیلی مرتبه علمی  پست الکترونیک تلفن تماس فکس سوابق اجرایی، علمی شرح وظایف

 

دکترای علوم تشریح

 

استاد sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir

33257672

33257319

33257671