۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

 

 

دکتر رضوان امیری

 

معاون آموزش بالینی

034-33257315

 

 

 

 

محمود هاشمی

 

رئیس خدمات آموزشی

 

034-33257660-4

داخلی 358

       

 

 

   
    

 

 

     

 

شیوا مهدیزاده

 

کارشناس امور آموزشی

کاروزی دانشجویان

 

034-33257660-4

داخلی 381

 

 

گلناز بابایی نژاد

 

کارشناس امور آموزشی

کارآموزی دانشجویان

 

034-33257660-4

داخلی 381

 

نفیسه رمضانی

 

کارشناس امور آموزشی

فیزیوپاتولوژی دانشجویان

 

034-33257660-4

داخلی 381

 

مریم میرزایی

 

متصدی اموردفتری و بایگانی

 

034-33257660-4

داخلی 381