۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن

 این گروه آموزشی با گزینش مدرسین داوطلب و همچنین اعضاء هیئت علمی خود به آموزش کلیه دروس زبان انگلیسی، ادبیات فارسی و ریاضی کاربردی این دانشگاه در تمام مقاطع به نحو احسن اشتغال دارد .