۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد
عکس

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

مدرک تحصیلی

پست الکترونیک

رزومه سامانه علم سنجی تلفن تماس برنامه هفتگی

شهریار دبیری

استاد

دکترای

پاتولوژی

sh_dabiri@kmu.ac.ir

داخلی 272

رضا ملک پور افشار

استاد

دکترای

پاتولوژی

malekpour@kmu.ac.ir

داخلی 275

فاطمه نبی پور

استادیار

دکترای

پاتولوژی

f_nabipour@kmu.ac.ir

داخلی 266

ناهید منصفی

استادیار

دکترای

پاتولوژی

n_monsefi@kmu.ac.ir

داخلی 266

الهام جعفری

استادیار

دکترای

پاتولوژی

ejfarda@yahoo.com

داخلی 275

مریم ایران پور

استادیار

دکترای

پاتولوژی

dr.iranpour,۸۶@gmail.com

داخلی 275

 مهدیه لشکری زاده

 استادیار

 دکترای

پاتولوژی

 mh.lashkarizadeh@gmail.com

داخلی 275
 سجاده موحدی نیا استادیار

دکترای

پاتولوژی

sajjadeh.movahedinia@gmail.com    داخلی 275