۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند

 

سال تاسیس گروه :1356 همزمان با راه اندازی دانشکده پزشکی

 

مکان اولیه گروه: ساختمان بیمارستان نوریه 

 

اولین اعضای گروه: دکتر محمدعلی میبدی - دکتر سیدحسن افتخارواقفی- دکتر ابرار علی خان- عیسی میر

 

راه اندازی بخش بافت شناسی و جنین شناسی: سال 1384 و تغییر نام گروه به علوم تشریح

 

مقاطع تحصیلی گروه: کارشناسی ارشد - دکترای تخصصی