۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

آغاز فعالیت :  بدو تأسیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،بصورت ادغام با  گروه میکروب و ویروس شناسی

 

اولین مدرسان گروه : دکتر کشاورز (مدرس دروس تئوری) دکتر منیژه عطاپور (مدرس دروس عملی)

 

آغاز فعالیت بصورت مستقل تحت عنوان گروه ایمنی شناسی: سال 1387 

 

اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی: سال 1387 - مقطع کارشناسی ارشد

 

مقاطع تحصیلی گروه: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی