۱۳۹۹ يکشنبه ۵ بهمن
   
     

 

دکتر حسین فلاح

 

مسئول آموزش علوم پایه

 

تلفن تماس: 33257669

     
           
     

 

 

     
       
 

 

سیمین احمدی

 

کارشناس آموزش علوم پایه

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 360

 

 

مهدیه نیک روان

 

کارشناس آموزش علوم پایه

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 360

 

 

نسرین نیک نفس

 

کارشناس آموزش علوم پایه

 

تلفن تماس: 4-33257660

داخلی 360