۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

عکس نام ونام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس شرح وظایف
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

معاون اداری مالی

33257672

33257319

احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674
مهدی اسدی کرم کارشناس ارشد مدیریت سرپرست امور مالی 33257320