۱۳۹۹ شنبه ۱۷ خرداد

 

عکس نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت تلفن تماس آدرس ایمیل شرح وظایف

دکتر سیدحسن افتخار

واقفی

 دکترای علوم تشریح رئیس دانشکده

33257672

33257319

sheftekharvaghefi@kmu.ac.ir
دکتر زهرا سلطانی دکترای فیزیولوژی معاون آموزشی

33257672

33257319

z.soltani@kmu.ac.ir
دکتر غلامرضا سپهری دکترای فارماکولوژی معاون پژوهشی​

33257672

33257319

gsepehri@yahoo.com
دکتر نادر شاهرخی دکترای فیزیولوژی

 معاون اداری مالی

33257672

33257319

nshahrokhisa@yahoo.com
دکتر علی حسینی نسب فوق تخصص عفونی

 معاون آموزشی تخصصی

و فوق تخصصی

33257660

داخلی 387

ali4221@gmail.com
دکتر رضوان امیری متخصص پوست معاون آموزش بالینی 33257315 rezvanamiri1358@yahoo.com
دکتر رویا احمدرجبی دکترای باکتری شناسی سرپرست تحصیلات تکمیلی 33257315  r.ahmadi@kmu.ac.ir
خانم ژیلا علی حسینی کارشناسی ارشد پرستاری سرپرست امور بیمارستان ها

33257672

33257319

zh.hoseiny70@gmail.com
دکتر علیرضا امیربیگی متخصص جراحی عمومی  مسئول دفتر توسعه

33257660

داخلی 246

ali_amirbeigi@yahoo.com
دکتر حسین فلاح دکترای بیوشیمی بالینی مدیر آموزش پزشکی 33257669 h.fallah@kmu.ac.ir
دکتر لادن لنگرودی دکترای ایمنی شناسی

مسئول امور دانشجویی

و فرهنگی

 33257660

داخلی 211

 l.langroudi@kmu.ac.ir

آقای احمدرضا سلیمانی کارشناس تربیت بدنی رئیس امور عمومی 33257674  ahmadrezasolimany99@gmail.com
آقای مهدی اسدی کرم کارشناسی ارشد مدیریت سرپرست امور مالی 33257320 mzeinaddini@gmail.com