سه شنبه ١٣٩٦/٨/٢    EN

آئین نامه ها و مقررات تحصیلات تکمیلی

کلیک کنید
 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 کلیک کنید   فلوچارت آئین نامه دوره کارشناسی ارشد

  کلیک کنید  آئین نامه شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه در همایشهای علمی داخل کشور

  کلیک کنید آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی

  کلیک کنید  فلوچارت آئین نامه دوره دکتری تخصصی

  کلیک کنید  آئین نامه استاد راهنمای پژوهشی

  کلیک کنید  آئین نامه استاد راهنمای تحصیلی

  کلیک کنید  آئین نامه ارتقاء سالیانه دستیاران

  کلیک کنید  آئین نامه بازنگری شده کارشناسی ارشد

  کلیک کنید  آئین نامه جدید در خصوص انتخاب استاد راهنمای دوم پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد