کادر مدیریت دانشکده

 عکس

 آدرس ایمیل

 فاکس

 شماره تماس

 مدرک تحصیلی

 درجه علمی

 نام و نام خانوادگی   

 سمت


 mrshakibi@gmail.com

 3325767133257672
33257319

 فوق تخصص روماتولوژی

 دانشیار

 دکتر محمدرضا شکیبی

رئیس دانشکده

nnematollahi@kmu.ac.ir 

 33257671

33257672
33257319

 دکترای آناتومی

 استاد

 دکتر سید نورالدین نعمت اللهی

معاون آموزشی

   minamobasher@yahoo.com  3325767133257672
33257319
 دکترای اخلاق پزشکی  دکتر مینا مبشر


 معاون 
پژوهشی


manzume@yahoo.com

 33257671

33257672
 33257319 

 دکترای فارماکولوژی

 استادیار

 دکتر منظومه شمسی میمندی

 معاون مالی و اداری


 

 
 Ali4221@gmail.com
 33257660
داخلی 387

 فوق تخصص عفونی

 استادیار

 دکتر علی حسینی نسب

 معاون  دستیاری

 

 Drryazdani@yahoo.com 33257315 فوق تخصص ریه استادیار دکتر رستم یزدانی معاون آموزش بالینی Sjokar@gmail.com33257660
داخلی 279 
 دکترای  فیزیولوژی دانشیار دکتر سیاوش جوکار مسئول تحصیلات تکمیلی 
Foroughamirinejad@yahoo.com 33257671 33257672
33257319 
 متخصص کودکان  دکتر فروغ امیری نژاد مدیر امور بیمارستان هاAli_Amirbeigi@yahoo.com
 -33257660
داخلی 246
متخصص جراحی عمومی استادیار دکتر علیرضا امیربیگی مسئول EDO 


 
 d.kalantar@kmu.ac.ir 33257660
داخلی 357 
 دکترای باکتری شناسی استادیار دکتر داوود کلانتر نیستانکیمسئول امور فرهنگی و دانشجویی 

shahidifir@yahoo.com 

 -

 33257674

  فوق لیسانس مدیریت اجرایی

 علیرضا شهیدی

 رئیس امور عمومی


monavaralizadeh@yahoo.com 

 -

 33257320

 فوق لیسانس مدیریت مالی

منور علیزاده

 رئیس امور مالی