کارشناسان واحد:

مهندس نجمه مرادپور
مهندس مریم ایرانمنش


 شنبه تا چهارشنبه 

ساعت 7:15 الی 14:45

 ساعت کاری: 
 034 -33257312
داخلی : 216
 تلفن تماس: 
 دانشکده پزشکی افضلی پور - ساختمان رازی - طبقه اول  آدرس: