معرفی گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی:

 
   ااااا گروه بیوشیمی رسماً در سال 1358 به همت جناب آقای دکتر احمد غلامحسینیان تاسیس شده و عهده دار تدریس دانشجویان پزشکی ورودی 1356 و 1357 گردیده است. از سال 1380 مبادرت به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی نموده و از سال 1387 مجوز دوره دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی را کسب کرده است. در حال حاضر تدریس دروس دانشجویان دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی ، انگل شناسی، باکتری شناسی، فیزیولوژی و دانشجویان ارشد بیوشیمی بالینی، فیزیولوژی، باکتری شناسی، ایمنی شناسی ، پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامائی، اطلاع رسانی پزشکی و مقاطع مختلف علوم آزمایشگاهی را عهده دار می باشد.

مأموریت گروه :

ماموریت گروه، آموزش بیوشیمی برای کلیه مقاطع تحصیلی از کاردانی ، کارشناسی پیوسته و
 ناپیوسته دوره های عمومی پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی، پرستاری و مامائی بهداشت و سایر دانشکده های وابسته و نیز دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه میباشد.
علاوه بر آموزش گروه مسئولیت هدایت طرحهای تحقیقاتی مصوب گروه و نیز همکاری درانجام طرحهای پژوهشی سایر همکاران از گروههای مختلف نظیر میکروبشناسی، فیزیولوژی و غیره می باشد. برای پیشبرد اهداف گروه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور را مد نظر داشته و تاکنون طرحهای زیادی را با این گروهها به انجام رسانده یا در حال اجرا دارد. در صورت تصویب دانشگاه و فراهم کردن زمینه های لازم گروه قادر است با مراکز َآموزشی – تحقیقاتی دنیاارتباط برقرار نماید که از اهداف آتی گروه خواهد بود.

تقویم آموزشی و طرح درس برای دانشجویان پزشکی

 یس

ماموریت گروه، آموزش بیوشیمی برای کلیه مقاطع تحصیلی از کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دوره های عمومی پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی، پرستاری و مامائی بهداشت و سایر 

دانشکده های وابسته و نیز دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه میباشد.
علاوه بر آموزش گروه مسئولیت هدایت طرحهای تحقیقاتی مصوب گروه و نیز همکاری درانجام 

طرحهای پژوهشی سایر همکاران از گروههای مختلف نظیر میکروبشناسی، فیزیولوژی و 
غیره می باشد. برای پیشبرد اهداف گروه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور را مد نظر داشته و 

تاکنون طرحهای زیادی را با این گروهها به انجام رسانده یا 
در حال اجرا دارد. در صورت تصویب دانشگاه و فراهم کردن زمینه های لازم گروه قادر است با مراکز َآموزشی –
 تحقیقاتی دنیاارتباط برقرار 

نماید که از اهداف آتی 
گروه خواهد بود.

تقویم آموزشی و طرح درس برای دانشجویان پزشکی
ماموریت گروه، آموزش بیوشیمی برای کلیه مقاطع تحصیلی از کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دوره های عمومی پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی، پرستاری و مامائی بهداشت و سایر 

دانشکده های وابسته و نیز دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاه میباشد.
علاوه بر آموزش گروه مسئولیت هدایت طرحهای تحقیقاتی مصوب گروه و نیز همکاری درانجام 

طرحهای پژوهشی سایر همکاران از گروههای مختلف نظیر میکروبشناسی، فیزیولوژی و 
غیره می باشد. برای پیشبرد اهداف گروه همکاری با مراکز علمی و پژوهشی کشور را مد نظر داشته و 

تاکنون طرحهای زیادی را با این گروهها به انجام رسانده یا 
در حال اجرا دارد. در صورت تصویب دانشگاه و فراهم کردن زمینه های لازم گروه قادر است با مراکز َآموزشی –
 تحقیقاتی دنیاارتباط برقرار 

نماید که از اهداف آتی 
گروه خواهد بود.

تقویم آموزشی و طرح درس برای دانشجویان پزشکی